Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

vztahující se na prodej služeb Ok Chip garantovaný mobilní chiptuning

Prodávající

Herio Innovators s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha, IČO: 21114269,  spisová značka: C 396956/MSPH Městský soud v Praze (dále jako “prodávající”)

Zákazník

Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba uvedená v zakázkovém listě či ve smlouvě o dílo (dále jako „kupující“). V případě zastupování objednatele třetí osobou prohlašuje tato osoba, že je zplnomocněna k zastupování ve všech jednáních se zhotovitelem. V případě, že na smlouvě o dílo není uveden odběratel, je za něj považován provozovatel vozidla. V případě, že objednatel není vlastníkem vozidla, tímto prohlašuje, že má od majitele vozidla souhlas k provedení požadovaných služeb na vozidle, které je uvedeno ve smlouvě o dílo.

Vymezení pojmů

 • Úprava programu řídicí jednotky dále jen „chiptuning“
 • Úprava programu řídící jednotky doplňkových služeb se rozumí deaktivace START/STOP, deaktivace EGR ventilu, deaktivace DPF filtru, deaktivace AdBlue, deaktivace omezovače rychlosti, deaktivace vířivých klapek, deaktivace MAF senzoru, deaktivace lambda sondy aj. dále jen „doplňkové služby“
 • Předmět úpravy se rozumí motorové vozidlo s upraveným program řídící jednotky dále jen „vozidlo“
 • Smlouva o dílo se rozumí též zakázkový list či jiný doklad s uvedeným zhotovitelem a objednanou službou
 • Mobilní chiptuning se rozumí úpravy prováděné u zákazníka doma nebo na předem stanoveném místě tj. například v místě jeho bydliště na základě trasování zakázek
 • Trasováním zakázek se rozumí skutečnost, že v základní ceně chiptuningu je již započtena doprava k zákazníkovi na základě principu trasování zakázek tzn. že v dané lokalitě nejedeme vždy na jedno vozidlo ale v daném místě či kraji při jedné jízdě upravíme více vozů. Pokud zákazníkovi hromadný termín úpravy nevyhovuje je možné Vám nabídnout individuální termín s cenou za km dle platného sazebníku
 • Akční cena se rozumí konečné kupní cena, ponížená o hodnotu slevy. Akční cena je platná maximálně 7 pracovních dní od vytvoření objednávky. Následně již není možné danou akční cenu úpravy garantovat.

Chiptuning

Hodnoty navýšení výkonu odpovídají parametrům změřeným na válcové zkušebně u nového motoru a při použití výrobcem stanoveného paliva. S počtem ujetých kilometrů a stářím motoru se hodnoty mohou lišit. Hodnoty poklesu paliva jsou uváděny jako orientační při dodržení optimálních podmínek a mohou se lišit v závislosti na jízdním stylu, provozních podmínkách a typu, respektive kvalitě použitého paliva. Prodávající neposkytuje záruku na snížení spotřeby paliva. Důvodem pro oprávněnou reklamaci výkonu po chiptuningu je odchylka výsledného výkonu vozidla o více jako 10% a točivého momentu o více jak 15%. V případě mechanických či jiných neoriginálních úprav motoru zákazníkem nebo jinou společností není navýšení výkonu formou chiptuningu garantováno. Požaduje-li zákazník vyšší navýšení, než je prodávajícím doporučováno objednává tuto službu zcela bez záruk.

Doplňkové služby

Poskytování doplňkových služeb je poskytováno na výslovné přání zákazníka, který nese veškerá rizika spojená s provedením této služby. Zákazník prohlašuje, že doplňkové služby objednává výlučně na svoji odpovědnost i s rizikem, že vozidlo nebude technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí doplňkových služeb a neposkytuje na ně žádnou záruku.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů – Garance spokojenosti

Vzhledem k povaze prováděných služeb tj. úprav na míru prodávající nemá povinnost poskytnout kupujícímu možnost odstoupit ve lhůtě 14 dnů od kupní smlouvy bez udání důvodu. Prodávající si vyhrazuje právo, poskytnutou nadstandardníslužbu kupujícímu v podobě „Garance spokojenosti“ na základě speciální akce či zpoplatněné služby což musí být uvedeno jako služba na zakázkovém listě. Poskytnutí této služby je zcela v gesci prodávajícího a nemá na ni kupující standardní nárok. V případě, že prodávající poskytl službu Garanci spokojenosti řídí se tato služba následujícími podmínkami: Rozhodne-li se Kupující uplatnit Garanci spokojenosti musí tak učinit nejpozději 14. kalendářní den od data provedení úpravy výhradně přes Portál zákazníka uvedený na webové adrese: www.okchip.eu/zakaznik. Uplatnění jiným způsobem než před uvedený formulář nebude ze strany prodávajícího akceptováno. Prodávající se zavazuje vyřídit tuto žádost nejpozději 60. kalendářní den od data potvrzení přijetí žádosti. Po přijetí žádosti bude kupující vyzván, aby se v daný den a čas dostavil do Servisně reklamačního místa, kde mu bude nahrán původní software do vozidla a vrácena celá částka za chiptuning. V případě, že kupující požaduje, aby prodávající respektive jeho servisní zástupce provedl nahrání původního softwaru a vrácení částky v místě provedení úpravy, vyhrazuje si prodávající právo účtovat servisní paušální poplatek v podobně cestovného dle platného sazebníku v rámci trasování zakázek o čež bude ponížena vrácená částka. Garanci spokojenosti není možné použít na kombinaci služeb chiptuningu a doplňkových služeb (deaktivace).

Závazná objednávka

Zákazník na webový stránkách Prodávajícího poptává úpravu svého vozidla v podobě „Nezávazné objednávky“ na základě čehož je kontaktován zákaznickým servisem s přesnými podrobnostmi dané úpravy. Na základě potvrzení termínu úpravy Zákazníkem v dohodnutém místě a čase se tato objednávka stává závaznou.  Dojde-li ke zrušení objednávky ze strany Zákazníka v den realizace, je prodávající oprávněn dle platného sazebníku uvedeného na webových stránkách Prodávajícího, požadovat kompenzaci za zmařený výjezd technika.

Neproveditelnost úpravy

V případě, že na realizaci technik zjistí, že řídící jednotka již byla upravena nebo je blokována pro nahrávání a nebo poškozena v důsledku předešlého zásahu a tudíž nelze úpravu provést bude zákazníkovi účtován poplatek dle platného sazebníku uvedeného na stránkách Prodávajícího za neproveditelnost úpravy jako částečná náhrada nákladů s tím spojená.

Karta výhod

Karta výhod Exclusive Card (dále jen “karta výhod”) www.okchip.eu/exclusive představuje pozáruční servis jakou součást chiptuningu. Karta výhod je součástí zakázkového listu o provedení chiptuningu a je platná pouze s danou úpravou. Karta výhod je nepřenosná a samostatně neprodejná. Standardní platnost karty výhod je 12 měsíců od data provedení úpravy. Kartu výhod lze prodloužit dle platného sazebníku až na dobu 3×12 měsíců vždy s četností 1x za každých 12 měsíců, pouze při realizaci chiptungu. Následné prodloužení již není možné. Následující služby Karty výhod, je možné čerpat pouze 1x po dobu 12 měsíců od zakoupení:

 • Opětovné nachipování
 • Zálohu původního sw na vlastní médium
 • Nahrání původního softwaru

Servisní úkony

Servisními úkony se pro potřeby těchto obchodních podmínek rozumí „Opětovné nachipování“, „Nahrání původního softwaru do vozidla“, „Zálohu původního softwaru“ a další úkony spojené s úpravami. Součástí ceny chiptuningu jsou veškeré servisní úkony prováděny u zákazníka v místě jeho bydliště nicméně součástí ceny nejsou cestovní náhrady dle platného sazebníku a servisní úkony uplatněné nad rámec karty výhod.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání předmětu úpravy prodávajícím zákazníkovi. Prodávající poskytuje záruku na chiptuning ve výši 60 měsíců a na upravenou řídící jednotku motorovou v délce trvání 24 měsíců. Veškeré záruky na úpravy se řídí občanským zákoníkem v platném znění a v případě, že je zákazník právnická osoba, se smluvní strany dohodly na identických smluvních podmínkách jako jsou uvedeny v občanském zákoníku.

Předmět záruky

Předmětem záruky je služba uvedená ve smlouvě o dílo. V případě mechanického zásahu poskytuje prodávající záruku na upravenou řídicí jednotku v zákonné délce.

Omezení záruky

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za poskytnuté služby v případě, kdy:

 • Bude do předmětu úpravy zasahováno třetí osobou
 • Dojde k další úpravě či změně předmětu úpravy ze strany zákazníka či třetí osoby
 • Bude používána úprava v rozporu s návodem / instrukcemi v obchodních podmínkách

Reklamace

V případě reklamace zajistí zhotovitel v závislosti na okolnostech bezplatné odstranění vady, popřípadě reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná obchodní inspekce. Zákazník je povinen řešit reklamaci u prodávajícího. Jakékoliv jiné řešení a následné požadování náhrady je v takovém případě vyloučeno. O této reklamaci musí být vždy sepsán záznam o reklamaci. Aby bylo možné reklamaci přijmout a vyřídit je nutné zaslat požadavek výhradně přes portál zákazníka na www.okchip.eu/zakaznik s podrobným popisem vady, požadavkem na řešení reklamace spolu s kontaktními údaji na zákazníka včetně údajů ze zakázkového listu tj. číslo zakázky a údaje o vozidle. Reklamaci zaslanou jiným způsobem není možné vyřídit. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci neprodleně nejpozději však do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Do této doby se nezapočítává čas nutný k posouzení vady (u chiptuningu doložení protokolu z měření na válcové zkušebně). Bude-li reklamace ze strany vyřízena a uznána s možností odstoupení od kupní smlouvy, bude zákazníkovi, respektive kupujícímu vrácena celá částka předmětu úpravy. Prodávající nehradí náklady k prokázání vady (např. měření výkonu na válcové zkušebně).

Neoprávněná reklamace

O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud jde o vadu, na níž se nevztahuje záruka například mechanické poškození části motoru nebo či špatný snímač hmotnosti vzduchu či jiná mechanická součást, která omezuje funkčnost úpravy. Pokud reklamovaná vada nebude zjištěna a zákazníkovi bude předvedena funkčnost služby, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady s odborným prokázáním reklamované vady.

Platby

Veškeré služby jsou hrazeny v hotovosti při předání, není-li uvedeno jinak. V případě neuhrazení řádně dokončené zakázky může zhotovitel uplatnit zadržovací právo na vozidlo.

Ostatní ujednání

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že bylo u vozidla manipulováno s tachometrem. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem v souladu se zákonem a jejich archivací po dobu trvání záruky.

 Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky a záruční podmínky jsou nedílnou součástí zakázkového listu. Kupující svým podpisem stvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a plně s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 1.1.2024