Zásady ochrany osobních údajů

1. Osobní údaje

1.1 Provozovatel webových stránek https://okchip.eu res. https://sk.okchip.eu, společnost Herio Innovators s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha, IČO: 21114269,  spisová značka: C 396956/MSPH Městský soud v Praze (dále jako “Provozovatel“) prohlašuje,že veškeré osobní údaje zpracované Provozovatelem jsou přísně důvěrné. Provozovatel s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Provozovatel shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákon č. 110/2019 sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů) res. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR“). Jednotlivé účely, pro které Provozovatel osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3 Provozovatel tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://okchip.eu res. https://sk.okchip.eu (dále jen “internetové stránky“).

1.4 Tyto zásady vydává Provozovatel proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Provozovatelem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracované údaje

2.1 Provozovatel je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje, které byli uživatelem internetových stránek dobrovolně poskytnuty:

2.1.1 Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, E-mailová adresa, Místo úpravy, PSČ, Údaje o vozidle a rok výroby.

2.2 Provozovatel prohlašuje, že nezpracovává a neshromažďuje žádné osobní údaje, které nebyli uživatelem internetových stránek dobrovolně poskytnuty. Veškeré tyto poskytnuté slouží k odbavení zákazníka a poskytnutí mu služby jako takové res. budou zpracovány na účelem prodeje služeb a produktů nabízených na internetových stránkách Provozovatele.

2.3 Jednotlivé účely zpracování:

2.3.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a Provozovatelem vzniklým na základě objednávky, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

2.3.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

2.3.3 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, počtu zhlédnutí webových stránek, času stráveného na stránkách, typ zařízení. Tyto data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

2.3.4 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.3.5 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu, doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor;

2.3.6 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací orgánům veřejné moci a podobně.

2.4 Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucího ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinnen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

3. Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Nezávazné objednávky, Poptávky na vozidlo, Zpětného zavolání, Zprávy/Dotazu, Servisního požadavku, Reklamace, Reference.

4. Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat do Provozovatele informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinnen Vám bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu na poskytnutí informace.

4.2 Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů

4.3 Právo požadovat vysvětlení

4.4 Právo obrátit se na Úrad pro ochranu osobních údajů

4.5 Právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, nedošlo-li k nabytí právního rámce, kdy má provozovatel zákonnou povinnost uchovávat tyto osobní údaje.

5. Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat obsah o Vaší návštěvě. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky.

5.2 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies k analýze naší návštěvnosti.

6.1 Předávání třetím osobám / do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

6.2 Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám mimo Externí účetní kancelář a Externím pracovníkům provozovatele či Partnerských kontaktním místům za účelem realizace objednávky respektive jiného servisního či reklamačního řízení, se kterými má Provozovatel uzavřenu smlouvu o ochraně osobních údajů.

7. Reference

7.1 V případě zaslání hodnocení/reference přes naše webové stránky prostřednictvím formuláře na adrese https://okchip.eu/ohodnotte-nas/ udělujete souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů v podobě takové, abychom mohli vyhovět liteře zákona o ověřených recenzích. Provozovatel okchip.eu se zavazuje, že údaje takto poskytnuté nebudou zveřejněny (vyjma úmyslného souhlasu) či přádány třetím osobám dle článku 6.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

8. Ostatní ujednání

8.1 Kupující bere na vědomí, že je povinnen své osobní údaje při vyplnění Nezávazné objednávky poskytovat pravdivě a úplně.